॥ తులసీకవచమ్ ॥

అస్య శ్రీతులసీకవచస్తోత్రమన్త్రస్య శ్రీమహాదేవ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః

। శ్రీతులసీ దేవతా । మమ ఈప్సితకామనాసిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః ।

తులసీ శ్రీమహాదేవి నమః పఙ్కజధారిణి ।

శిరో మే తులసీ పాతు భాలం పాతు యశస్వినీ ॥ ౧॥

దృశౌ మే పద్మనయనా శ్రీసఖీ శ్రవణే మమ ।

ఘ్రాణం పాతు సుగన్ధా మే ముఖం చ సుముఖీ మమ ॥ ౨॥

జిహ్వం మే పాతు శుభదా కణ్ఠం విద్యామయీ మమ ।

స్కన్ధౌ కహ్వారిణీ పాతు హృదయం విష్ణువల్లభా ॥ ౩॥

పుణ్యదా మే పాతు మధ్యం నాభిం సౌభాగ్యదాయినీ ।

కటిం కుణ్డలినిం పాతు ఊరూ నారదవన్దితా ॥ ౪॥

జననీ జానునీ పాతు జంఘే సకలవన్దితా ।

నారాయణప్రియా పాదౌ సర్వాంగం సర్వరక్షిణీ ॥ ౫॥

సంకటే విషమే దుర్గే భయే వాదే మహాహవే ।

నిత్యం హి సంధ్యయోః పాతు తులసీ సర్వతః సదా ॥ ౬॥

ఇతీదం పరమం గుహ్యం తులస్యాః కవచామృతమ్ ।

మర్త్యానాం అమృతార్థాయ భీతానాం అభయాయ చ ॥ ౭॥

మోక్షాయ చ ముముక్షూణాం ధ్యాయినాం ధ్యానయోగకృత్ ।

వశాయ వశ్యకామానాం విద్యాయై వేదవాదినామ్ ॥ ౮॥

ద్రవిణాయ దరిద్రాణాం పాపినాం పాపశాన్తయే ॥ ౯॥2 times

అన్నాయ క్షుధితానాం చ స్వర్గాయ స్వర్గమిచ్ఛితామ్ ।

పశవ్యం పశుకామానాం పుత్రదం పుత్రకాంక్షిణామ్ ॥ ౧౦॥

రాజ్యాయ భ్రష్టరాజ్యానాం అశాన్తానాం చ శాన్తయే ।

భక్త్యర్థం విష్ణుభక్తానాం విష్ణౌ సర్వాంత రాత్మని ॥ ౧౧॥

జాప్యం త్రివర్గసిద్ధ్యర్థం గృహస్థేన విశేషతః ।

ఉద్యంతం  చండ కిరణముపస్థాయ కృతాంజలి: ॥ ౧౨॥

తులసీకాననే తిష్ఠన్నాసీనో వా జపేత్ ఇదమ్ ।

సర్వాన్ కామాన్ అవాప్నోతి తథైవ మమ సన్నిధిమ్ ॥ ౧౩॥

మమ ప్రియకరం నిత్యం హరిభక్తివివర్ధనమ్ ।

యా స్యాన్ మృతప్రజా నారీ తస్యా అంగం ప్రమార్జయేత్ ॥ ౧౪॥

సా పుత్రం లభతే దీర్ఘజీవినం చాప్యరోగిణమ్ ।

వన్ధ్యాయా మార్జయేదంగం  కుశైర్మంత్రేన సాధకః ॥ ౧౫॥

సాఽపి సంవత్సరాదేవ గర్భం ధత్తే మనోహరమ్ ।

అశ్వత్థే రాజవశ్యార్థీ జపేదగ్నేః సురూపభాక్ ॥ ౧౬॥

పలాశమూలే విద్యార్థీ తేజోఽర్థ్యభిముఖో రవేః ।

కన్యార్థీ చణ్డికాగేహే శత్రుహత్యై గృహే మమ ॥ ౧౭॥

శ్రీకామో విష్ణుగేహే చ ఉద్యానే స్త్రీవశా భవేత్ ।

కిమత్ర బహునోక్తేన శృణు సైన్యేశ తత్త్వతః ॥ ౧౮॥

యం యం కామం అభిధ్యాయేతత్ తం ప్రాప్నోత్య అ సంశయమ్ ।

మమ గేహగతస్త్వం తు తారకస్య వధేచ్ఛయా ॥ ౧౯॥

జపన్ స్తోత్రం చ కవచం తులసీగతమానసః ।

మణ్డలాత్తారకం హన్తా భవిష్యసి న సంశయః ॥ ౨౦॥

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాణ్డపురాణే తులసీమాహాత్మ్యే తులసీకవచం సమ్పూర్ణమ్