నవగ్రహ స్త్రోత్రం

జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహద్యుతిమ్ |తమోరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోzస్మి దివాకరమ్ || ౧ ||దధిశంఖతుషారాభం క్షీరోదార్ణవసంభవమ్ |నమామి శశినం సోమం శంభోర్ముకుటభూషణమ్ || ౨ ||ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతిసమప్రభమ్ |కుమారం...

లలితా పంచరత్నమ్

ప్రాతః స్మరామి లలితా వదనారవిందంబింబాధరం పృథుల మౌక్తిక శోభినాసమ్ఆకర్ణ దీర్ఘ నయనం మణికుండలాఢ్యంమందస్మితం మృదుమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ 1 ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీంరత్నాంగుళీయ లసదంగుళి పల్లవాఢ్యామ్మాణిక్యహేమ వలయాంగద శోభమానాంపుండ్రేక్షుచాప కుసుమేషు సృణీర్దధానామ్...

శ్రీ సాయినాథ అష్టకం

పత్రిగ్రామ సముద్భూతం ద్వారకామాయి వాసినంభక్తాభీష్టప్రదం దేవం సాయినాథం నమామ్యహమ్ || ౧ || మహోన్నత కులేజాతం క్షీరాంబుధి సమే శుభేద్విజరాజం తమోఘ్నం తం సాయినాథం నమామ్యహమ్ ||...

సూర్యాష్టకమ్

ఆదిదేవం నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర । దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోఽస్తుతే ॥ ౧॥ సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచణ్డం కశ్యపాత్మజమ్ । శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం...

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పంచరత్నం

షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ |రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ |కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం...

శ్రీ అయ్యప్ప పంచరత్నం

లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుమ్ |పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౧ || విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభోః ప్రియం సుతమ్ |క్షిప్రప్రసాదనిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ ||...