సూర్యాష్టకమ్

0

ఆదిదేవం నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర ।

దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోఽస్తుతే ॥ ౧॥

సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచణ్డం కశ్యపాత్మజమ్ ।

శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౨॥

లోహితం రథమారూఢం సర్వలోకపితామహమ్ ।

మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౩॥

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మావిష్ణుమహేశ్వరమ్ ।

మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౪॥

బృంహితం తేజఃపుఞ్జం చ వాయుమాకాశమేవ చ ।

ప్రభుం చ సర్వలోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౫॥

బన్ధూకపుష్పసఙ్కాశం హారకుణ్డలభూషితమ్ ।

ఏకచక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౬॥

తం సూర్యం జగత్కర్తారం మహాతేజఃప్రదీపనమ్ ।

మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౭॥

తం సూర్యం జగతాం నాథం జ్ఞానవిజ్ఞానమోక్షదమ్ ।

మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౮॥

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడాప్రణాశనమ్ ।

అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్భవేత్ ॥ ౯॥

ఆమిశం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్దినే ।

సప్తజన్మ భవేద్రోగీ ప్రతిజన్మ దరిద్రతా ॥ ౧౦॥

స్త్రీతైలమధుమాంసాని యస్త్యజేత్తు రవేర్దినే ।

న వ్యాధిః శోకదారిద్ర్యం సూర్యలోకం స గచ్ఛతి ॥ ౧౧॥

ఇతి శ్రీ సూర్యాష్టకస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *